Visie en missie


Serve the City Diemen heeft als doel eenheid in Diemen te creëren door de stad te dienen, door het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en daarmee de samenleving te helpen. We love to serve!

Serve the City probeert haar visie te bereiken door onder meer:

1. uit te reiken naar mensen die hulp nodig hebben door het organiseren en promoten van vrijwilligersprojecten;
2. het actief contacten leggen en onderhouden met sociaal maatschappelijk georiënteerde organisaties in de lokale gemeenschap;
3. het aanbieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht religie, etnische achtergrond of sociale status;
4. het bundelen van krachten van individuen en het bevorderen van de samenwerking van tussen deze individuen, zodat zij gezamenlijk de hulpbehoevende samenleving kunnen helpen;
5. het stimuleren van initiatieven van individuen en het helpen ontwikkelen van die initiatieven;
6. het creëren van een startpunt voor mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen – dit alles in de meest ruime zin van het woord.

1. uitreiken naar mensen die hulp nodig hebben door het organiseren en promoten van vrijwilligersprojecten
Het doel van Serve the City Diemen is om mensen (ongeacht etniciteit, achtergrond, geloof en leeftijd) in aanraking te brengen met vrijwilligerswerk. Dit doet Serve the City door projecten te organiseren waar mensen zich individueel of met een groep voor in kunnen schrijven. Daarbij is de wens om diverse doelgroepen te betrekken en een breed scala aan activiteiten te organiseren binnen de projecten die Serve the City uitvoert. Zo wordt het mogelijk om een brede groep mensen te stimuleren deel te nemen aan een project. Elke vrijwilliger kan daardoor een project vinden dat bij hem of haar past en geïnspireerd raken. Daarnaast wil Serve the City een startpunt zijn van vrijwilligerswerk en meer toegankelijke ééndagsinitiatieven ontplooien in Diemen.

2. Het actief contacten leggen en onderhouden met sociaal maatschappelijk georiënteerde organisaties in de lokale gemeenschap
Het doel is om structureel aansluiting te vinden bij verschillende organisaties, zoals bejaardenhuizen, de voedselbank, gehandicaptenorganisaties, die hulp bieden aan de sociaal of lichamelijk zwakkeren in Diemen. Daarbij hopen wij deze verschillende hulporganisaties op regelmatige wijze tijdens Serve the City activiteiten te ondersteunen en is het onderhouden van contacten van belang. Serve the City wil deze organisaties in contact brengen met mogelijk nieuwe vrijwilligers. Serve the City wil de hulporganisaties stimuleren om tijdens de projectdagen vrijwilligers te informeren over de mogelijkheden van structureel vrijwilligerswerk (binnen de eigen organisatie).

3. Het aanbieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun religie, leeftijd, etnische achtergrond of sociale status
Serve the City wil mensen die hulp/aandacht nodig hebben praktisch helpen ongeacht religie, etnische achtergrond of sociale status. Serve the City wil een verschil maken in Diemen door praktische projecten uit te voeren en een glimlach op de gezichten van de mensen die we helpen. De doelgroep en hulpvraag is zeer divers, daarbij richt Serve the City zich op het bieden van praktische en sociale hulp.

4. Het bundelen van krachten van individuen en het bevorderen van de samenwerking van tussen deze individuen, zodat zij gezamenlijk de hulpbehoevende samenleving kunnen helpen
Doordat verschillende vrijwilligers met verschillende talenten samenwerken aan één project worden de individuele krachten en talenten van vrijwilligers gebundeld. Er ontstaat een samenwerking waardoor het saamhorigheidsgevoel versterkt wordt. Serve the City streeft ernaar om saamhorigheid te stimuleren, zowel tussen vrijwilligers (jong en oud) onderling als tussen de vrijwilligers en de hulpbehoevende doelgroep. Door Serve the City krijgen mensen die elkaar in het dagelijks leven niet tegen zouden komen, contact met elkaar.

5. Het stimuleren van initiatieven van individuen en het helpen ontwikkelen van die initiatieven
Serve the City wil individuen stimuleren om zelf initiatieven te ontplooien en wil handvatten bieden aan individuen om die gemakkelijk in hun eigen buurt uit te voeren. Serve the City wil christenen en niet-christenen stimuleren om op frequentere basis vrijwilligerswerk te doen en een hart te hebben voor anderen.

Het staat organisatie en individuen vrij om een beroep te doen op Serve the City. Bij het aangaan van een samenwerking spelen echter wel een aantal factoren mee in de overwegingen:
  • Hoe is de geografische spreiding van de projecten?
  • Hoe verhoudt de betrokken doelgroep zich tot andere groepen die met Serve the City worden bereikt?
  • In hoeverre is er voor vrijwilligers de mogelijkheid contacten te leggen met mensen die geholpen worden.


javascript:void(0)